ဖုယြင္အထည္ခ်ဳပ္ အလုပ္သမားမ်ား ရန္ကုန္ၿမဳိ႕ေတာ္ခန္းမေရွ႕တြင္ဆႏၵျပ | DVB