တရားစီရင္ေရးႏွင့္ မူးယစ္ေဆးႏွိမ္နင္းေရးတြင္ အာဏာရွိသူမ်ား ၀င္မစြက္ရန္ သမၼတ သတိေပး | DVB