ယာဥ္ေမာင္းလိုင္စင္ခ ႏႈန္းထားမ်ား ဆယ္ဆေက်ာ္တိုးျမႇင့္ေကာက္ခံမည္ | DVB