စစ္ကိုင္းတိုင္းတြင္ ဗီဇာအမ်ိဳးမ်ိဳးျဖင့္ေနထိုင္သည့္ စည္းကမ္းပ်က္ႏုိင္ငံျခားသား ၃၈ ဦးကို ျပည္ႏွင္ဒဏ္ေပး | DVB