အစိုးရကို အခန္းငွားရမ္းခမေပးသူမ်ားတြင္ ႏုိင္ငံေရးပါတီမ်ားပါဝင္ေန | DVB