ရန္ကုန္ၿမိဳ႕တြင္း စည္းကမ္းမဲ့သြားလာေနသည့္ ကုန္တင္ယာဥ္ႀကီးမ်ားကို အေရးယူမည္ | DVB