အစိုးရအလုပ္လုပ္ရန္ လက္ေထာက္ဆရာဝန္ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေလွ်ာက္ထား | DVB