လႊတ္ေတာ္အမတ္ေလာင္းမ်ား က်င့္ဝတ္မေစာင့္ထိန္းဘဲ မဲဆြယ္စည္း႐ံုးေန | DVB