ေလေၾကာင္းႏွင့္ အာကာသတကၠသိုလ္အပါအ၀င္ ၅၄ ေက်ာင္း ၀င္ခြင့္ရစာရင္းေၾကညာ | DVB