ဒဂံုၿမိဳ႕သစ္ေတာင္ပိုင္း က်ဴးေက်ာ္တဲမ်ားကုိ ရဲတပ္ဖြဲ႔က ၀င္ေရာက္ရွင္းလင္း (ဓာတ္ပုံ) | DVB