စက္သုံးဆီ လက္လီေရာင္းခ်သူမ်ား ၁ လီတာ ၄ ရာခုိင္ႏႈ္န္းအ႐ႈံးေပၚေနဟုဆုိ | DVB