တိုင္းရင္းသားလက္နက္ကိုင္တပ္နွစ္ခု နယ္ေျမျပဿနာ ညွိနႈိင္းရန္ ၾကိုးစား | DVB