ကာကြယ္ေရးဌာနက အသံုးမျပဳသည့္ ေျမလြတ္၊ ေျမ႐ုိင္း ဧက ၅၀၀၀ ေက်ာ္ကိုျပန္ေပးမည္ | DVB