ရေနာင္း ေရႊ႕ေျပာင္းအလုပ္သမားစင္တာ ဘယ္လုိ၀န္ေဆာင္မႈေပးေနလဲ – ျမန္မာသံအရာရွိကုိ ေမးျမန္းခ်က္ | DVB