ကိုရီးယားႏုိင္ငံတြင္ ဗီဇာမဲ့ ေနထိုင္ေနသူမ်ားကို ေနရပ္ျပန္ခြင့္ေပးမည္ | DVB