အိႏၵဳ-ေကာ့ကရိတ္လမ္းပိုင္းလုပ္ကုိင္ခြင့္ရ ကုမၸဏီကို ျပည္နယ္အစုိးရက ႀကီးၾကပ္မည္ | DVB