ဝယ္ယူထားသည့္လယ္ေျမတြင္ စိုက္ပ်ိဳးခြင့္မျပဳသျဖင့္ ေရႊက်င္ၿမိဳ႕နယ္တြင္ ေတာင္သူမ်ား ဆႏၵျပ | DVB