ျမန္မာ့ပထမဆံုး ကားႏွင့္ဆိုင္ကယ္ လမ္းၾကမ္းေမာင္းၿပိဳင္ပြဲ (ဓာတ္ပံု) | DVB