သိမ္းဆည္းလယ္ယာေျမမ်ား ျပန္ရရန္ တပ္ႏွင့္ညႇိႏႈိင္းေဆာင္ရြက္ေပးမည္ဟု ဆို | DVB