လမ္းေပၚေနကေလး ၄၀၀ ေက်ာ္ ထိန္းသိမ္း၊ ၀လင္စြာမစားရ၍ ေတာင္းရမ္းျခင္းျဖစ္ဟုဆုိ | DVB