တြံေတးေဆး႐ုံႀကီး ဓာတ္မွန္ဌာန မီးအားမလုံေလာက္၍ စက္ခ်ဳိ႕ယြင္းမႈ အျမန္လုပ္ေပးမည္ | DVB