ကုလအစီရင္ခံစာ ႏိုင္ငံၿပိဳကြဲေရးကို အားေပးသည့္သေဘာျဖစ္ေနဟု ျမန္မာတု႔ံျပန္ | DVB