ေရႊတိဂံုေစတီ အေရာင္မည္းေနသည့္ကိစၥ ျပည္ေထာင္စုအဆင့္ စစ္ေဆးမည္ | DVB