လူေနရပ္ကြက္အတြင္းရွိ ပတ္ဝန္းက်င္ထိခိုက္ေစသည့္ လုပ္ငန္းမ်ားကို လိုင္စင္ပိတ္သိမ္းမည္ | DVB