တပ္မေတာ္ေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ဖယ္ရွားအစားထိုးရန္ ကုလလူ႔အခြင့္အေရးမစ္ရွင္ တိုက္တြန္း | DVB