အီးယူကိုယ္စားလွယ္မ်ား ရခိုင္ျပည္နယ္အတြင္း ရိကၡ​ာေထာက္​ပံ့ေနမႈကို ကြင္းဆင္းေလ့လာ | DVB