ႏုိင္ဂ်ီးရီးယားတြင္ ေရႀကီး၊ လူ ၁၀၀ ခန္႔ေသဆုံး | DVB