မုန္တုိင္းဒဏ္ခံ အေမရိကန္တြင္ ေရေဘးသင့္ျပည္သူမ်ားထံ ကယ္ဆယ္ေရးေရာက္ရန္ ႀကိဳးစား | DVB