ခ်င္းမိုင္တြင္ ရွမ္းအလုပ္သမား ၁ ဦး အသတ္ခံရၿပီး မိလႅာတြင္းထဲစြန္႔ပစ္ခံရ | DVB