ေဆးလိပ္နဲ႔ က်န္းမာေရး ဘယ္ဟာေရြးမလဲ… (1Minute Focus) | DVB