ကေလးၿမိဳ႕ တာဟန္းရပ္ကြက္ ေနအိမ္ ၁ လံုးမီးေလာင္ | DVB