စူပါတုိက္ဖြန္းမုန္တုိင္း ျမန္မာႏုိင္ငံကုိ သက္ေရာက္မႈမရွိေတာ့ဟု မုိးဇလေျပာ | DVB