သတင္းမွန္ သိခြင့္ရေရးအတြက္ ဆႏၵထုတ္ေဖာ္ပြဲ ခြင့္ျပဳခ်က္ရၿပီ | DVB