ကြန္ဂုိတြင္ အီဘုိလာဗုိင္းရပ္စ္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏုိင္ရန္ ႀကိဳးစား၊ သယ္ယူပို႔ေဆာင္ေရးစိန္ေခၚမႈ ရင္ဆုိင္ေနရ | DVB