အငွားကုိယ္၀န္ေဆာင္ လူကုန္ကူးမႈပုံစံသစ္ အေရးယူႏုိင္ခဲ့ဟု ဒုသမၼတေျပာ | DVB