အစိုးရအသံုးစရိတ္ ဘတ္ဂ်က္ က်ပ္ ၂၃၀ ဘီလီယံေက်ာ္ လႊတ္ေတာ္ျဖတ္ေတာက္အတည္ျပဳ | DVB