လက္တု ၂ ဖက္ျဖင့္ ပန္းခ်ီစြမ္းရည္ျပႏိုင္သူ (သို႔) မသန္ေပမယ့္ စြမ္းေဆာင္ႏိုင္သူ (႐ုပ္သံ) | DVB