ကိုးကြယ္မႈအမွားနဲ႔ ေရနစ္သူ ဝါးကူထိုးတဲ့အက်င့္ဆိုး… ပေပ်ာက္ခ်ိန္တန္ၿပီ | DVB