၁ ႏွစ္အတြင္း လူကုန္ကူးမႈ ၂၀၀ ေက်ာ္ျဖစ္ပြား၊ တ႐ုတ္မယားအျဖစ္ အဓမၼလက္ထပ္မႈမ်ားျပား | DVB