ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္ႏွင့္ ဂ်ပန္ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ႀကီးတို႔ ရခုိင္အေရး ေဆြးေႏြး | DVB