ပအိုဝ္းႏွင့္ ကရင္နီ တိုင္းရင္းသားေခါင္းေဆာင္မ်ားကို ကာကြယ္ေရးဦးစီးခ်ဳပ္ သြားေရာက္ေတြ႔ဆံု | DVB