ကတ္တလန္ျပည္နယ္သားမ်ားက လုံးဝလြတ္လပ္ေရး ေတာင္းဆုိ | DVB