လက္လုပ္ေဖာင္စီးခရီးသည္မ်ား (သို႔) မြမ္ဘိုင္းၿမိဳ႕မွ ခက္ခဲၾကမ္းတမ္းသည့္ ဘဝပံုရိပ္မ်ား (႐ုပ္သံ) | DVB