ဘယ္ေနာက္ခံလူေနရာအတြက္ မြန္ရီယယ္ႏွင့္ မိုရီႏုိတို႔ကုိေခၚရန္ ဘာစီလိုနာ ျပင္ဆင္ | DVB