အပစ္ရပ္ပူးတြဲေစာင့္ၾကည့္ေကာ္မတီ အစည္းအေဝး ရန္ကုန္တြင္က်င္းပ | DVB