မဲစာရင္းေနာက္ဆံုးအႀကိမ္ကပ္ထားေပးမည္၊ မဲဆႏၵရွင္မ်ားလာေရာက္ၾကည့္ရႈရန္တိုက္တြန္း | DVB