ပူတာအိုေဒသတြင္ ေတာင္က်ေခ်ာင္းေရေၾကာင့္  ေရလွ်ံ၊ လယ္ဧက ၁၀၀ ခန္႔ပ်က္စီး | DVB