က်ပ္ ၅၀၀ တန္ထီလက္မွတ္မ်ား ေစ်းတင္ေရာင္းခ်ေနမႈ တိုင္ၾကားရင္အေရးယူမည္ | DVB