ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ဘယ္လိုထိခိုက္ႏုိင္သလဲ

ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ အသက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ပါသည္။ ယေန႔အခါတြင္ ထိုစာတမ္းအား သင္ခဏခဏ ေတြ႔ျမင္ဖူးမည္ျဖစ္ၿပီး ၎၏ မူကြဲမ်ားအျဖစ္ “ေဆးလိပ္မေသာက္ပါႏွင့္၊ ေဆးလိပ္ျဖတ္ပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ခြင့္မျပဳပါ၊ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ ဆိုးဝါး၏၊ ကေလးမ်ားရွိေသာေၾကာင့္ ေဆးလိပ္မေသာက္ရ…” စသည္တုိ႔အား ေနရာအႏွံ႔တြင္ ေတြ႔ႏုိင္၏။ ကၽြႏု္ပ္တို႔အားလံုး ေဆးလိပ္က မိမိခႏၶာကိုယ္ႏွင့္ မိမိေဘးမွလူတို႔အား ဘာေတြျဖစ္ေစတတ္ေၾကာင္း သိထားၿပီးသားပင္။ လြန္ခဲ့သည့္ ရက္အနည္းငယ္က အဆုတ္ကင္ဆာျဖစ္ေနေသာ လူတစ္ေယာက္အေၾကာင္း ၾကားခဲ့ရသည္။ သူကုိယ္တိုင္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္သြားရသည္မဟုတ္ဘဲ ေဆးလိပ္ေသာက္သူမ်ားႏွင့္ ျပည့္ေနေသာ အင္တာနက္ဂိမ္းဆိုင္တြင္ သြားေဆာ့ရာမွ ျဖစ္သြားျခင္းပင္။ ဒါသည္ က်န္းမာေရးႏွင့္ မညီညႊတ္ေသာ ကစားျခင္းေၾကာင့္ ျဖစ္ရေသာ္လည္း ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းလည္း ပါဝင္ေနပါသည္။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္သည္ အသက္ဆံုး႐ႈံးႏုိင္ပါသည္။ ဘဝ၏အစပိုင္း အေစာပိုင္းအဆင့္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္စဥ္ေတာင္မွ အသက္အႏၱရာယ္ကို ထိခိုက္ႏုိင္ပါသည္။ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႔႐ႉမိျခင္းသည္ အထက္ပါဥပမာလို ကိစၥမ်ိဳးကို ဆိုလိုပါသည္။ သင္ကိုယ္တုိင္ မေသာက္ေသာ္လည္း တစ္ျခားတစ္ေယာက္၏ ေဆးလိပ္ေငြ႔အား ႐ႉမိေနျခင္းျဖစ္သည္။ ကုိယ္တုိင္ေသာက္သည္ထက္ အႏၱရာယ္နည္းေသာ္လည္း အႏၱရာယ္ရွိသည္သာပင္။ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြက္ အႏၱရာယ္ရွိလွ်င္ သင့္ကေလးအတြက္လည္း ေကာင္းမည္မဟုတ္၊ သို႔မဟုတ္ ယခုေျပာေနသည္မွာ ကိုယ္ဝန္ကိစၥျဖစ္ေသာေၾကာင့္ သင္၏သေႏၶသား သို႔မဟုတ္ သင္၏ မ်ိဳးပြားႏုိင္စြမ္းကို ထိခိုက္ေစႏုိင္ပါသည္။ အထူးသျဖင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းသို႔ ဓာတုပစၥည္းေပါင္း ၇၀၀၀ ေက်ာ္ကို ပ်ံ႔ႏွံ႔သြားေစပါသည္။ ထိုမွ သားဥေႂကြမႈ မူမမွန္ျခင္း၊ မ်ိဳး႐ုိးဗီဇျပႆနာမ်ား၊ မ်ိဳးပြားအဂၤါထိခိုက္မႈ၊ ကင္ဆာႏွင့္ ကိုယ္ဝန္ပ်က္က်ျခင္းမ်ားလို မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ထိခိုက္ႏိုင္သည့္ ျပႆနာမ်ား ျဖစ္ေစႏိုင္ပါသည္။ အသက္ ၃၀ အရြယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ျခင္းသည္ ခက္ခဲ၏။ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ ၃၀ အရြယ္တြင္ ကိုယ္ဝန္ေဆာင္ရန္က ႏွစ္ဆပိုခက္၏၊ သို႔မဟုတ္ ႏွစ္ဆ၏ သံုးဆလည္း ပိုခက္ႏုိင္သည္။ ထို႔အျပင္ သင္သည္ တစ္ဆင့္ခံ ေဆးလိပ္ေငြ႔႐ႉေနရသူျဖစ္ပါက ႐ုတ္တရတ္ ကေလးေသဆံုးေသာ ေရာဂါ (SIDS) ျဖစ္ႏိုင္ေခ်လည္း ရွိေနပါသည္။ ဆိုလိုသည္မွာ သင္ေဆးလိပ္မျဖတ္ပါက ကေလးတြင္ အႏၱရာယ္ႀကီးသည္ဟု အဓိပၸာယ္ရသည္။ အမ်ိဳးသားမ်ားတြင္ သုက္ပိုးမ်ားကို ဆိုးဝါးစြာ ထိခိုက္ႏိုင္သည္။ အမ်ိဳးသားမ်ား သုက္ပိုးထြက္နည္းျခင္း (ဆိုလိုသည္မွာ ပိုးေကာင္ေရသည္ သုက္တစ္ခါလႊတ္စာအတြက္ မလံုေလာက္ျခင္း) ကို ျဖစ္ေစႏုိင္သည္။ ထို႔အတူ သုက္ပိုးေရြ႕လ်ားႏိုင္စြမ္းကိုလည္း က်ေစႏိုင္၏။ သဘာဝအားျဖင့္ သုက္ပိုးမ်ားသည္ အမ်ိဳးသားဆီမွ အမ်ိဳးသမီးထံ ေရာက္ၿပီးေနာက္ မမ်ိဳးဥဆီသို႔ ေရာက္ရွိႏုိင္ရန္ ကူးခတ္ရ၏။ သို႔ေသာ္ ေရြ႕လ်ားႏုိင္စြမး္ က်ေနပါက တစ္ျခားေနရာသို႔ ေရာက္သြားႏိုင္သလို လံုးဝမေရြ႕ႏိုင္ေတာ့သည္လည္း ျဖစ္ႏုိင္ပါသည္။ သိပၸံနည္းက်ေျပာရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္သူ၏ သုက္ပိုးမ်ားသည္ DNA ပိုပ်က္စီးေနႏိုင္၏။ သူတုိ႔၏ သေႏၶသားသည္လည္း ေကာင္းေကာင္း အသက္ရွင္ႏိုင္မည္ မဟုတ္ပါ။ ရွင္ခဲ့လွ်င္လည္း ေမြးရာပါ ခ်ိဳ႕ယြင္းျခင္းမ်ားက ေစာင့္ေနမည္ျဖစ္သည္။ ထို႔အျပင္ ေဆးလိပ္ေၾကာင့္ သုက္ပိုးမ်ား အားနည္းသြားႏုိင္ၿပီး အားနည္းေနေသာ သုက္ပိုးမ်ားသည္လည္း သေႏၶမေအာင္ႏုိင္ပါ။ ေအာင္ခဲ့လွ်င္လည္း ပ်က္က်ရန္ အခြင့္အေရးမ်ားပါသည္။ ဒါေတြမျဖစ္ေအာင္ ဘာလုပ္ရမလဲ။ ေဆးလိပ္ျဖတ္လိုက္ပါ။ ေနာက္ဆက္တြဲအေနျဖင့္ ၿမံဳျခင္းျဖစ္လာပါက အကူအညီျဖင့္ မ်ိဳးပြားျခင္း မလုပ္ခင္ ေဆးလိပ္ကို သံုးလႀကိဳတင္ ျဖတ္ထားရမည္ျဖစ္သည္။ အဘယ့္ေၾကာင့္ဆိုေသာ္ ကၽြႏု္ပ္တို႔၏ မ်ိဳးပြားအဂၤါအဖြဲ႔အစည္းသည္ ကေလးတစ္ေယာက္ရရန္ ေကာင္းစြာျပန္ဖြံ႔ၿဖိဳးခ်ိန္ လိုအပ္ေသာေၾကာင့္ျဖစ္သည္။ ထို႔အတူ သင္ျဖစ္ေနေသာ ၿမံဳျခင္းအမ်ိဳးအစားေပၚ မူတည္ကာ ဆရာဝန္မွ လမ္းညႊန္ပါလိမ့္မည္။ အခ်ဳပ္ဆိုရလွ်င္ ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းသည္ မေကာင္းပါ။ အေတာ့္အေတာ္ေလးကို မေကာင္းပါ။ အာ႐ုံစိုက္ေကာင္းသည္၊ ေက်နပ္မႈရေစသည္ စသည္တို႔မွာ ခံရမည့္ ကပ္ဆိုးႀကီးႏွင့္ယွဥ္လွ်င္ မစားသာပါ။ သင့္ခႏၶာကိုယ္အတြင္းႏွင့္ သင့္ပတ္ဝန္းက်င္မွ လူမ်ားအတြက္လည္း လံုးဝမေကာင္းပါ။ ထို႔ေၾကာင့္ ေဆးလိပ္ေသာက္သလို ခံစားရႏိုင္မည့္ အာ႐ုံစိုက္ေကာင္းျခင္း၊ ေက်နပ္မႈရေစျခင္းတုိ႔အတြက္ တျခားေသာ လႈပ္ရွားမႈမ်ား၊ အပန္းေျဖျခင္းမ်ား ရွိေနတာေၾကာင့္ တျခားသူမ်ားကို မထိခိုက္ေစသည့္ နည္းလမ္းကို ေရြးခ်ယ္ရႏိုင္ပါသည္။ ေရးသားသူ ေဆးပညာပိုင္းဆုိင္ရာတည္းျဖတ္သူ Dr. Kaung Thar ဤေဆာင္းပါးကို DVB ၏ မိတ္ဘက္ က်န္းမာေရးႏွင့္ ေဆးပညာဝက္ဘ္ဆိုဒ္ hellosayarwon.com မွ ကူးယူေဖာ္ျပပါသည္။

//
More News
Up