ေဆးလိပ္ေသာက္ျခင္းက မ်ိဳးပြားႏိုင္စြမ္းကို ဘယ္လိုထိခိုက္ႏုိင္သလဲ | DVB