တိုင္းရင္းသားေဒသမ်ားတြင္ ဗိုလ္ခ်ဳပ္ေအာင္ဆန္း႐ုပ္တု စိုက္ထူမႈ ကန္႔ကြက္ | DVB